شهرنما (جشنواره سراسری فیلم رفسنجان)

معرفی

ضرورت استقرار نظام مدیریت مشارکتی در قالب نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادات، علاوه بر وجود الزامات دولتی و قانونی (ماده ۲۰ قانون خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن)، بستری برای بهره مندی از توانمندی‌های فکری کلیه شهروندان، نخبگان و به ویژه کارکنان در سطوح مختلف مدیریتی و اداری است. در نظام جامع پیشنهادات شهرداری رفسنجان، کلیه کارکنان شهرداری، شهروندان و صاحب نظران به طرح مشکل و مسئله در خصوص مدیریت شهری و مدیریت سازمانی و روش های حل آن ها، طرح ها و پیشنهاداتی را ارائه می دهند، تا راهی به سوی بهره گیری از همفکری، هم اندیشی و خرد جمعی برای مرتفع نمودن مشکلات، افزایش بهره وری، بهبود مستمر و نقش آفرینی ایده ها و استعداد های ناشناخته باشد. این روش یکی از ساده‌ترین، کارآمدترین، قابل اجراترین و نیرومندترین الگوهای مدیریت مشارکتی است که در آذر ماه ۱۴۰۰ با شعار «شما هم نقش دارید» و به آدرس snp.rafsanjan.ir از سوی شهرداری رفسنجان به کار گرفته شده است. و آیین نامه، نظام امتیازات و نظام پاداش آن در بهار ۱۴۰۱ از سوی شورای شهر رفسنجان به تصویب رسید.

آیین نامه

 1. کلیه کارکنان شهرداری، نخبگان و صاحب نظران و شهروندان در خصوص موضوع فعالیت های شهرداری رفسنجان (شهری و سازمانی) می توانند پیشنهادات مستدل خود را در سامانه ثبت کنند.
 2. افرادی که به صورت گروهی یا حقوقی اقدام به ارائه طرح پیشنهادی می کنند کافیست یک نفر به نمایندگی از آنها در سامانه طرح را ثبت کند و در قسمت پیوست فایل اسامی افراد یا اطلاعات شخصیت حقوقی را بارگزاری کند.
 3. مالکیت فکری و حقوق معنوی طرح، برای ارائه دهنده محفوظ و در بانک اطلاعات الکترونیکی ثبت می شود.
 4. پیشنهادات به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می شود که در صورت کمی بودن باید پیش بینی هزینه و درآمد آن در سامانه ثبت شود.
 5. کلیه طرح ها و پیشنهادات بر اساس اولویت شهرداری، منافع حاصل از طرح و قابلیت اجرایی شدن، طبق دستورالعمل نظام امتیازات، رتبه بندی و بر اساس رتبه کسب شده، واجد پرداخت پاداش (طبق دستورالعمل نظام پاداش ها) خواهند شد.
 6. صاحب نظران پس از ورود به سامانه و قبل از ثبت پیشنهاد خود، لازم است وضعیت موجود را به درستی تشریح کنند.
 7. طرح ها و پیشنهادهایی از سوی شهرداری رفسنجان مورد بررسی قرار خواهد گرفت که:
 • جدید باشد به این معنا که از سوی افراد دیگر در سامانه ثبت نشده باشد.
 • با امکانات فعلی و وضعیت موجود عملی باشد و یا در خصوص رفع محدودیت ها و تغییر شرایط راهکار ارائه دهد.
 • در زمان دریافت و یا ثبت پیشنهاد، در دستور کار شهرداری نباشد.
 • راهکار عملی برای حل مسائل داشته باشد و تنها به ذکر وضعیت موجود نپرداخته باشد.
 • در حوزه شکایات و خرده گیری های شخصی، اداری و شهری نباشد.
 • آرمانی و دور از دسترس نباشد.
 • در چارچوب حیطه وظایف شهرداری و مدیریت شهری باشد.
 • موجب صرفه جویی و تقلیل هزینه ها و یا افزایش درآمد
 • توجیه فنی، اقتصادی، کیفی داشته باشد
 1. کلیه طرح ها و پیشنهادات قابل قبول (طبق آیین نامه)، توسط واحدهای مربوطه شهرداری رفسنجان مورد بررسی و طرح های مصوب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
 2. مواردی که مربوط به شکایات، اعتراضات، انتقادات، گلایه ها از واحدهای مختلف و مجموعا مواردی که مرتبط با سامانه ۱۳۷ و هاتف می باشد، غیر قابل قبول بوده و پذیرش نخواهند شد.ب) نظام امتیازاتپیشنهادات طی ۳ مرحله به شرح زیر بررسی می شوند:مرحله اول: تایید یا رد کلی پیشنهاد توسط کمیته پیشنهاداتمرحله دوم: ارزشیابی پیشنهاد مطابق با جدول نظام امتیازات توسط  کمیته پیشنهادات

  مرحله سوم: طرح پیشنهادات ارزشیابی شده در شورای معاونین جهت تصویب

   

  معیارهای ارزشیابی به همراه امتیاز آنها به شرح زیر است:

  ردیف معیار ارزیابی دامنه امتیاز
  ۱ ابتکار، خلاقیت و نوآوری پیشنهاد ۰تا ۵
  ۲ بیان درست راهکار ارائه شده ۰ تا ۵
  ۳ میزان اهمیت ، فراگیری و تاثیرگذاری و اولویت ۰تا ۵
  ۴ ارزش منافع حاصل از اجرای پیشنهاد ۰ تا ۵
  ۵ افزایش رضایتمندی کارمندان و شهروندان ۰تا ۵
  ۶ قابلیت اجرای پیشنهاد برای شهرداری ۰ تا ۵
  ۷ افزایش درآمد شهرداری و کاهش هزینه ها ۰تا ۵
  ۸ تغییرات ساختاری جهت بهبود عملکرد ۰ تا ۵
  ۹ افزایش بهره وری و صرفه جویی ۰تا ۵
  ۱۰ ایجاد تغییرات ساختاری، اجرایی، مدیریتی در سطوح مختلف ۰تا ۵
  ۱۱ پیشنهاد طلایی ۵۰

   

  توضیحات:

  • مجموع امتیازات به هر پارامتر، ارزش نهایی پیشنهاد را مشخص می کند.
  • پیشنهاداتی که امتیاز گرفته اند جهت تصویب به شورای معاونین ارسال می شود که در صورت اجرایی بودن به اداره مربوطه ارجاع خواهد شد.

  پ) نظام پاداش ها

  پیشنهاد دهندگان(شهروندان و کارمندان) متناسب با امتیاز کسب شده، پاداش هایی بر اساس جدول زیر به آنها تعلق خواهد گرفت: